Εκπομπές ρύπων. Ποιες είναι;

Οι κυριότερες εκπομπές που μετρώνται σε όλο τον κόσμο είναι :

1. Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Το συγκεκριμένο αέριο σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία.

2. Αιωρούμενα σωματίδια (PM). Είναι οποιαδήποτε σωματίδια που παγιδεύονται από ένα φίλτρο πορώδους υλικού κατά τη διάρκεια της μέτρησης εκπομπών . Αυτό σημαίνει ότι δεν μετρούνται μόνο σωματίδια αιθάλης αλλά και υγρών λυμάτων που έχουν παγιδευτεί.

3. Οξείδια του Αζώτου (NOx). Πρόκειται για ένα από τα συστατικά της φωτοχημικής αιθαλομίχλης. Σε πολλές περιπτώσεις, η ποσότητα των ΝΟx που απελευθερώνεται είναι καθοριστική για την ποιότητα του αέρα. Αυτό συμβαίνει διότι ένα μεγάλο ποσό των HC που περιέχονται στον αέρα αντιδρά χημικά με τα ΝΟx. Οι εκπομπές NOx είναι πλέον στο στόχαστρο των διεθνών κανονισμών εκπομπών ρύπων.

 

4. Υδρογονάνθρακες (HC), μερικές φορές εξαιρουμένου του μεθανίου (NMHC) - Όπως αναφέρθηκε παραπάνω οι HCs αντιδρά με τα NOx με σχηματισμό του νέφους / ομίχλης. Δεδομένου ότι το μεθάνιο είναι μη-αντιδραστικός υδρογονάνθρακας δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία σχηματισμού νέφους. Όταν ελέγχουμε NGVs ο ρύπος του μεθανίου (CH4) εξαιρείται από την διαδικασία μέτρησης ποιότητας του αέρα εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού.

5. Εκπομπές αερίου θερμοκηπίου. Το κυριότερο αέριο είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) , και τα ποσοτικά ισοδύναμα του. Επίσης το μεθάνιο (CH4) είναι ένα αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Λόγω την σχεδόν τέλειας καύσης των κινητήρων NGVs το πρόβλημα αυτό σταδιακά ελαχιστοποιείται.