ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο μίγμα υδρογοναθράκων.Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιότητων του θεωρείται οικολογικό καύσιμο.Βρίσκεται σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα ,σε κοιτάσματα άνθρακα ,σαν σύμπλεγμά μεθανίου και δημιουργείται από μεθανογενείς οργανισμούς σε έλη, βάλτους και χώρους υγειονομικής ταφής.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ %ΚΑΤΑ ΟΓΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ
Μεθάνιο

70-90

Αιθάνιο 5-15
Προπάνιο και Βουτάνιο <5
CO2,Ν2,Η2S           Μικρότερες ποσότητες 

Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το μεθάνιο(CH4) ,συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες Αιθανίου(C2H6) ,Προπάνιο (C3H8) και βουτανίου καθώς και Διοξείδιο του άνθρακα , Αζωτο ,Ηλιο και υδρόθειο.Πρίν μπορέσει να χρησιμοποιήθει το Φυσικό αέριο ως καύσιμο θα πρέπει να αφαιρεθούν όλα τα σχεδόν τα συστατικά του εκτός από το μεθάνιο.

Το φυσικό αέριο που είναι απαλαγμένο από τους υδρογονάθρακες εκτός του μεθανίου δηλαδή το καθαρό μεθάνιο ,συχνά αποκαλείται και ξηρό φυσικό αέριο.Αντίστοιχα το φυσικό αέριο που συμπεριλαμβάνει και άλλους υδρογονάθρακες εκτός από το μεθάνιο ,αποκαλείται και υγρό φυσικό αέριο.

Το φυσικό αέριο CNG  που είναι κυρίως μεθάνιο δεν πρέπει να συγχεέται με το υγραέριο LPG ή το υγροποιήμενο φυσικό αέριο LNG